Gedragscode binnen Praktijk Irene Heim
Praktijk Irene Heim wil dat deze gedragscode meer is dan een papieren formulier. Daarom is deze gedragscode ook op onze website geplaatst, zodat
deze bekend is bij onze cliënten, en samenwerkingspartners. Alle professionals, cliënten en samenwerkingspartners dienen zich aan deze gedragscode te houden in hun relatie met of namens de organisatie.

‌Wanneer er situaties ontstaan waarbij er meningsverschillen zijn over de normen en waarden die in deze gedragscode vermeld staan, kunnen deze
altijd besproken worden met de direct leidinggevende, de vertrouwenspersoon.
De doelen van de gedragscode zijn:
• Een veilige omgeving voor zowel cliënt als professional.
• Het behouden van een prettige werk- en leefomgeving.
Deze gedragscode is uitgewerkt op basis van een aantal wettelijke
bepalingen. De regels die hier in deze gedragscode beschreven staan, zijn
gebaseerd op de Arbo- wet, artikelen uit het Burgerlijk Wetboek en artikelen uit
het Wetboek van Strafrecht.

Deze gedragscode is bedoeld voor alle professionals, stagiaires, vrijwilligers, cliënten en samenwerkingspartijen. Voor alle partijen is deze gedragscode
inzichtelijk.

Gedragscode
• Er is een respectvolle houding ten opzichte van godsdienst, levensovertuiging,
politieke gezindheid, ras, huidskleur, lichamelijke of geestelijke beperking,
nationaliteit, geslacht en seksuele voorkeur of op welke grond ook.
• Er vindt geweldloze communicatie plaats. Dit houdt in dat schelden,
discriminerende taal uiten of schreeuwen ongewenst is. Ook lichamelijke
uitingen zoals het zich groot maken, het hinderlijk in de weg lopen of
achtervolgen wordt niet geaccepteerd. Dit geldt ook voor het uiten van
bedreigingen. Verder is handtastelijkheid verboden, evenals het lastig vallen.
In dat verband kan gedacht worden aan het voortdurende telefoneren, stalken
of het bovenmatig sturen van sms’jes, what’s app of e-mails. Gebeurd dit toch
dan kan de what’s app geblokkeerd worden en zal een gesprek aangevraagd
worden met de cliënt.
• Elk ongewenst seksueel getinte aandacht, die tot uiting komt in verbaal, fysiek
of non-verbaal gedrag, dat zowel opzettelijk als onopzettelijk kan zijn en dat
voor degene(n), die hiermee wordt/worden geconfronteerd als ongewenst en
onplezierig wordt ervaren, is verboden.
• Elke handeling die vermenging van zakelijke- en privébelangen kan
veroorzaken, dient vermeden te worden om belangenverstrengeling te
voorkomen. Deze regel houdt in dat, zonder persoonlijk belang, betrouwbaar
en professioneel moet worden gehandeld.
• In geval van diefstal van bedrijfseigendommen of eigendommen van cliënten
dient er melding te worden gedaan bij de direct leidinggevende. Er wordt
aangifte gedaan en er volgt een politieonderzoek. Tijdens het onderzoek wordt
een medewerker op non-actief gezet, in eerste instantie voor de duur van drie
weken. Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek zal bepaald worden
welke maatregelen worden genomen.
• Indien er sprake is van diefstal door cliënten, zal er door Praktijk Irene Heim
aangifte worden gedaan.
• Tijdens het werk bij Praktijk Irene Heim zijn er kledingvoorschriften waaraan
de professionals moeten voldoen. Zij zijn het visitekaartje van het bedrijf.
Tijdens het werk is het niet toegestaan aanstootgevende kleding te dragen.
Van professionals wordt verwacht dat zij zich kleden, passend en
representatief voor de functie. Dit houdt in dat men schone, fris ruikende en
niet kapotte kleding draagt.
• Verder gelden voor professionals als zij bij cliënten werkzaam zijn de volgende
gedragsregels:
• Het is verboden te roken bij de cliënt thuis tenzij dit uitdrukkelijk wordt
toegestaan;
• Het is verboden drugs mee te nemen en/of te gebruiken;
• Het is verboden alcohol te nuttigen;
• Met een slag-, steek- of vuurwapen of alles wat als zodanig kan dienen, mag
de woning van een cliënt of een locatie van Praktijk Irene Heim niet worden
betreden.
• Voor cliënten van Praktijk Irene Heim gelden dezelfde gedragsregels waardoor
professionals beschermd worden tegen tabaks-, alcohol- en drugsgebruik en
wapens van cliënten die zij bezoeken tijdens ambulante contact momenten in
de woning van de cliënt.
• Wanneer een medewerker van Praktijk Irene Heim bij of door een cliënt wordt
geconfronteerd met seksuele, intimidatie, discriminatie, racisme, agressie of
een andere vorm van intimidatie heeft hij/zijn het recht de werkzaamheden bij
deze cliënt onmiddellijk te onderbreken zonder dat dit een dringende reden
voor in de zin van artikel 7:678 Burgerlijk Wetboek oplevert. Tevens dient dit,
wanneer hier sprake van is, te worden gemeld bij de direct leidinggevende. De
medewerker heeft het recht om opnieuw plaatsing bij de betrokken cliënt te
weigeren, wanneer melding is gemaakt van één van bovenstaande punten.

DE PRAKTIJK
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

‌Praktijk Irene Heim
‌T: +3185 400 0456
‌E: info@ireneheim.nl

‌Onze locaties:

‌Alkmaarseweg 38
‌1941DN Beverwijk

‌Luttik Oudorp 104
‌1811MZ Alkmaar

‌Nieuwendam 8
1621AP Hoorn‌

‌Postadres:

‌Alkmaarseweg 38
‌1941DN Beverwijk
Uw naam
Uw e-mail
Uw telefoonnummer
Locatiekeuze
‌ (Beverwijk, Alkmaar of Hoorn)
Onderwerp
Uw bericht
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden en het privacy reglement.
Bedankt voor je bericht, we nemen indien nodig zo spoedig mogelijk contact met je op.
Akkoord & Verstuur